Проектът, представен в настоящия доклад, има амбицията да разработи в основни линии инструмент за Прогнозно и Превантивно Управление на Длъжностите и Компетенциите (ППУДК). Организацията на земеделския сектор има някои специфики -  от една страна, преобладават дребните земеделски стопанства, от друга, положението в отделните страни е твърде различно както от гледна точка на развитието на отрасъла, така и на социалните връзки.

Пълният текст на проекта

Целта на Комисията за създаване на повече и по-добри работни места е трудно изпълнима особено в необлагодетелстваните селски райони. Преструктурирането ще доведе до окрупняване на предприятията и възникването на големи компании, включително и в селското стопанство. Тези структури вероятно ще изпълняват нови важни функции, пряко влияещи върху заетостта

Прочети още...

Издигане качеството и развитие на социалния диалог в сектор Земеделие с фокус върху стратегически въпроси, засягащи миграционните потоци и заетостта в отрасъла в светлината на новата ОСП и разширяваща се Европа.

Прочети още...

Този документ е следствие от дебатите по време на конференцията. В съдържателната си част трябва да допринесе за разработването на оперативен план за действие въз основа на представената от експертите схема.

Пълният текст на плана

В периода 8-9 Октомври 2009г. в Гранд хотел "София", в София се проведе европейска конференция с участие на представителите на синдикатите и работодателие от сектор Земеделие от България, Румъния, Словакия, Словения, Полша, Германия, Франция, Испания, Турция и Македония.

Пълният текс на комюникето

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности