Проект RAISE UP

- Днес най-после признаваме, че в сравнение с останалите икономически сектори в селското стопанство недекларираният труд е сериозно разпространен, а щетите от това са пагубни.

- Сезонният характер на дейността, активните миграционни и трансгранични процеси в сектора са сред основните фактори в него да се упражнява недеклариран труд.

- Независимо от направените промени в трудовото законодателство с въвеждането на еднодневните /полудневните трудови договори,  все още голяма част работещите в сектора работят без трудови договори, единствено на устна договорка, което ги лишава от справедливо заплащане, социално и здравно осигуряване, отпуски и други плащания, уредени в трудовото ни законодателство.

- Нелегалното наемане на работа продължава да изкривява пазара на труда в страната и възпрепятства справедливите условия на труд.

- Секторът страда от хроничен и сериозен  недостиг на квалифицирани и неквалифицирани работници, поради ниските заплати, недостатъчната квалификация и лошите условия на труд.

- Заетите в селското стопанство в България са сред най-уязвимите групи по отношение на достъпа до социална защита. Те са в постоянен риск да бъдат работещи бедни, да се трудят в сивата икономика и да бъдат лишени от обезщетения при безработица.

Този анализ представя нашия поглед и оценка върху недекларирания труд в земеделието в два разреза – у нас, в Българя и навън, в Европейското земеделие. Целта е да алармираме за неговото разпространение и разрушителни последици върху всички засегнати страни – работника и работодателя -  и обществото, да предложим конструктивни мерки за противодействие и ограничаването му.

Нашият подход залага на активни и съгласувани действия между засегнатите страни – работодатели, синдикати, отговорни институции, както и на категоричната обществена нетърпимост към недекларирания труд във всичките  му форми на проявление.

Недекларираният труд в селското стопанство. Проблеми, Предизвикателства, Подходи за справяне - Ситуационен анализ за България - Вижте като PDF

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности