Само три месеца след стартирането на процедура по колективно договаряне в ДФ "Земеделие" и вече е факт първото споразумение за работещите по служебни правоотношения за срок от 2 години. Това е голямо постижение, резултат от упорит труд, систематичен подход, редица правни консултации и най-вече ясно разбиране на социалния диалог и синдикализма.

Прочети още...

Подписан е новият колективен трудов договор между работодателя и синдикалната организация на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) към ФНСЗ за периода от Февруари 2024 г. до Февруари 2025 г.

Прочети още...

За две години на активен диалог и постоянен синдикален натиск постигнахме близо 14 млн. лв. повече трансфер в бюджета на Академията, 20% увеличение на заплатите и върнахме разговора за достойното място на аграрната наука в българското общество!

Прочети още...

В духа на добрия социален диалог бе подписан новият БКТД за работниците и служителите в ИАБГ със срок до края на 2025. Какви са новостите в него може да прочетете тук - Вижте като PDF.

Допълнително споразумение към БКТД 2021-2023 за  допълнителното месечно възнаграждение за по-висока лична квалификация на научните работници в ССА - Вижте като PDF

Приложение №3 към БКТД 2021-2023 с начални основни месечни заплати по длъжности в ССА - Вижте като PDF

Днес 05.04.2023 бе подписано ново допълнително споразумение към БКТД на работещите в "Напоителни системи" ЕАД, което влиза в сила от 01.05.2023 г. С него се урежда изменение на чл. 35, Раздел  "Социално-битово и културно обслужване". Новото споразумение е резултат от добрия социален диалог и упоритостта от страна на Браншовия синдикален съвет на "Напоителни системи" ЕАД. Поздравления за постигнатото!

Вижте СПОРАЗУМЕНИЕ като PDF

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности