Европейският съюз е изправен пред сериозни предизвикателства, свързани с продължаващата икономическа криза, устойчивото развитие и икономическото и политическо място на Съюза в глобализиращия се свят. Стратегията Европа 2020 за умен, устойчив и включващ растеж си поставя за цел да постави основите за намиране на решенията за тези предизвикателства в това десетилетие.


В своите комюникета от май 2008г и юни 2009 г. Европейската комисия представи план за учредяване на Европейски секторни съвети по заетостта и компетенциите. Една от ключовите препоръки бе Секторните съвети на европейско ниво да разработят анализ на потребностите от умения и компетенции в различните сектори, както и да се предложат механизми за тяхното осъвременяване, в съответствие с новите реалности.

Инициативата за създаване на Европейски Секторен съвет по заетост и компетенции в селското стопанство дойде от ключовите играчи - секторните социални партньори ЕФФАТ и GEOPA - COPA, които  почти 50 години водят социален диалог в сектора на европейско ниво, обсъждат проблемите на работещите и търсят съвместни решения. Богатият дългогодишен опит на социалните партньори в земеделието има своите резултати - няколко Европейски споразумения, като в областта на професионалното обучение е АГРИПАС (от 2005 г.).Този опит допринася и за иницииране и създаване на Секторен съвет, в който да се дебатират заетостта, квалификацията, уменията, компетенциите, професионалното развитие на работещите в земеделието.  

 

Аназлиз на състоянието - EN

Доклад - EN

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти

Вижте предстоящите обучения

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности