Управителният съвет на Федерацията на независимите синдикати от земеделието, ФНСЗ  на основание чл. 26, ал. 1, 2 и 32 от ЗЮЛНЦ, чл. 29 от Устава на ФНСЗ с Решение №1 от 29.10.2021 г. свиква XX редовен конгрес на ФНСЗ на 5 април 2022г. от 10:00 часа в хотел Рамада в гр. София, който да протече при следния

Дневен ред: 

Продължи..

ФНСЗ изразява категорично становище, че Националния стратегически план на България трябва:

  1. Да въведе и регламентира таван на плащанията с компенсиране на реално платени заплати и осигуровки на работещите в сектора.
Продължи..

ФНСЗ настоява за дългосрочни и устойчиви решения на МОД за земеделските производители, които да се основават на спешен и детайлен анализ на тази целева група осигуряващи се лица в отрасъла и съпътстващите дейности

Становище на ФНСЗ по минималния осигурителен доход на земеделските производители,пчелари, семейни фермери, тютюнопроизводители

Становище по Коалиционното споразумение за управление на страната - Приложение 7

Вижте като PDF

Становище по Проекто - бюджет на Р България - 2022

Вижте като PDF

Становище на ФНСЗ относно Преобразуване на Българска агенция за безопасност на храните в Държавна агенция по безопасност на храните към Министерски съвет

Вижте като PDF

Поздравителен адрес на Председателя на ФНСЗ Светла Василева до работещите и служителите в Българска агенция по безопасност на храните, НДНИВМИ „Проф. Д-Р Г. ПАВЛОВ” и ЦЕНТЪР ЗА ОПАЗВАНЕ НА РИСКА по хранителната верига. 

Продължи..

Brexit засегна много силно работещите в страната - местни и чужди граждани. Немалко от тях са българи. Какви са трудовите и социални права на  работещия човек във Великобритания днес?
Вижте на български език тук:

Продължи..

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти

Вижте предстоящите обучения

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности