Да се създадат партньорства сред синдикатите за по-доброто им участие в процеса на изпълнение на Европейската стратегия по заетостта на различни нива.В рамките на проекта да се обменят добри практики, да се анализират, оценят и разработят съответни примерни модели под формата на ръководство с насоки.

Read more ...

Това ръководство бе разработено в рамките на едногодишен проект „Мрежа за заетост в селските райони“. Проектът е финансиран от Европейската комисия, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности“ по програма „Прогрес“. Водеща организация на проекта е IG Bauen-Agrar-Umwelt.

Read more ...

На 2 ноември 2009 г. в гр. Нови пазар бе проведена работна среща - интервю в рамките на проекта ”Мрежи по заетост в селските райони”, изпълняван в България с организациите, работещи в регион Шумен. В срещата взеха участие В. Васильонова - Зам. Председател на ФНСЗ и координатор на проекта в България, Сирма Комитова, Изпълнителен директор на Бизнес център - Нови пазар, членове на сдружението.

Read more ...

В периода 16-18 ноември 2009г, в гр. Варшава, Полша се проведе заключителната конференция на проект на ЕК „Изграждане на мрежа по трудова заетост в селските райони”, Ref.No:VS/2008/0473, в които ФНСЗ е партньор.

Read more ...

  • Да повиши синдикалната чувствителност и капацитет по отношение на равнопоставеността на работното място
  • Да повиши съзнанието за равнопоставеност на работниците без оглед на пол или етническа принадлежност
  • Да допринесе за разпространение и насърчаване на интеркултурните компетенции и равните права сред работещите в сектора
  • Да проучи общественото мнение за степента на информираност и да инициира консултации по тези въпроси
Read more ...
Page 1 of 2

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности