Управителен съвет

Валентина Живкова Васильонова
Председател на ФНСЗ

1606 София
ул."Владайска" № 29
Тел.: 02 952 15 40
Моб.: 0892239401
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Завършила съм инженерство във ВХТИ-София и десет години по-късно Европейска публична администрация в СУ "Климент Охридски". Работя в системата на КНСБ от 2001 година. От 2007 година съм избрана за Заместник председател на ФНСЗ. Работата в неправителствения сектор и особено в синдикатите е ежедневен опит да примириш непримиримото. Вярвам, че обществената справедливост се постига с колективни усилия и отворено мислене. Синдикализмът има бъдеще ако успеем да отговорим на въпросите и очакванията на младите работещи. Личният ангажимент във всяка задача е моето кредо в работата ми. Искам да има силна Федерация на синдикатите от земеделието с ясно лице, защото в нея има интересни и креативни хора с гражданска позиция. От 2009 г съм избрана за вицепрезидент на ЕФФАТ, което е чест и признание за авторитета на Федерацията. Участвам и представлявам Федерацията в европейския секторен социален диалог и винаги заявявам българската позиция на нашата Федерация.


"Селскостопанската наука – истината за живота"
доц. д-р Николай Цветанов Марков
Браншови синдикат на Селскостопанска академия – Председател от 06.04.22г.

Председател на СО на ФНСЗ при ИПЖЗ от 26.01.17г.

гр. Троян
ул. Васил Левски 281
Моб.: 0885 263 559; 0885 735 245
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Професионални области на интереси:
Селекция и репродукция на говеда. Технологии на млечни и месодайни говеда. Качество на продуктите от говеда и биволи. Етология и адаптация на говеда. Морфология и дерматоглифика на носното огледало при преживни животни.
Синдикални области на интереси:
Зелената сделка и дигитализация. Работни места и квалификация. Условия на труд. Заплащане и доходи в земеделието.


"Постигай целите си посредством разумни преговори"
Цветанка Иванова Динчева
Председател на СО на ФНСЗ –КНСБ към Институт по зеленчукови култури „Марица”, Пловдив

Опит като Синдикален председател 5 години.

Гр. Пловдив
ул. „Брезовско шосе” №32
Моб.: 0896265792
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

В професионална насока интересите ми са насочени към технологии на отглеждане на зеленчукови култури на открито поле, конкретно нетрадиционни за страната култури и традиционни за биологично производство. Технологичните решения могат да бъдат успешно използвани от фермери и любители-градинари.
Като синдикалист се старая към разумен диалог и решаване на проблемите. За мен е важно да изслушам позициите на служителите и на работодателя, за да се проведе социален диалог на равнопоставеност, да се взимат адекватни решения и да се осигуряват коректни трудови отношения.

  доц. д-р Емил Иванов Димитров
Председател на СО на ФНСЗ при ИПАЗР „Никола Пушкаров“ от 2016 г.

1331 София,
ул. „Шосе Банкя“ № 7
Моб.: 0889 100 770
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
За мен работата е мястото, на което се реализирам като професионалист. Научната ми кариера е свързана с изследване и разрешаване на проблеми, свързани с опазване на почвените ресурси. Темата за мен е важна, защото е значима за бъдещето на цялото човечество, а именно - основата върху която живеем и от която се храним.
Синдикалната ми работа е свързана с развитието ми като човек и личност. С голяма отговорност се отнасям към исканията на трудещите се в областта на науката и твърдо заставам зад идеята, че учените са хора, отдадени на работа в полза на обществото.
Затова смятам, че трябва да съм част от организация, която се стреми да им осигури по-добри условия на работа, за да се достигне до точката, в която хората на науката ще се чувстват защитени и достатъчно комфортно на работното си място.

" Всеки синдикалист се нуждае от добра дума и защита."
Антоанета Динева Янчева
Зам. председател на БСС към Селскостопанска академия

2230 Костинброд
Тел. : 0721/68952
Моб.: 0878 651 126
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Професионалните ми интерес са в областта на физиологията и екологията на селскостопанските животни. Като синдикалист се интересувам от равнопоставеност на половете при заплащането в сферата на науката.


"Може да се пречупим, но няма да се огънем."
Емил Ташков Славев
Председател на БСС към БАБХ

1527 София
бул."Ген.Данаил Николаев" №7
Моб.: 0887 826 477
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Професионално се занимавам със заразни болести по селскостопанските животни. В кръга на синдикалните ми задължения се занимавам със служебните и трудовите правоотношения и последиците за нашите работещи.


"Никога не се предавай!"
Мария Иванова Карапанчева
Председател на СО на ФНСЗ при БАБХ – 20 години

Заместник –председател на БСС – 10 години

Моб.: 0879 887 001
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Над 20 години главен експерт, от 7 години – началник –отдел „Администрация, информация и обучение“ в Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, единствената структура за научноизследователска дейност към Българска агенция по безопасност на храните.
От 5 години длъжностно лице за защита на личните данни на физически лица на БАБХ.


"Ние сме различни, но имаме равни права!"
Мария Милкова Баръмова
БАБХ (ОДБХ- Ловеч)

Опитът ми в синдикализма е от около 5 години. Преминала съм обучения на теми:
- „Специфики на КТД в сектор селско стопанство, социален диалог- с анализ, социална политика и добри практики“, насочено към нови синдикални председатели и организирано от ФНСЗ и КНСБ;
- „Равенство и многообразие между хората“, насочващо вниманието върху дискриминацията и равнопоставеността на хората, различните форми на трудова заетост и др., организирано от EFFAT и ILO.

ОДБХ- Ловеч
гр. Ловеч
ул. „Райна Княгиня“ № 3А
Моб.: 0882 569 752
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Като част от синдикалната маса на ФНСЗ и като човек, който винаги е бил близо до по- малките населени места се интересувам от целия сектор „Земеделие и селско стопанство“, възможностите му за развитие и необходимостта от обръщане на погледа на младите хора към „селото“!
Като държавен служител и синдикат за мен е много важно да поддържаме добра комуникация с ръководството на структурата и синдиката, защото това ще доведе и до постигане на целите ни. За мен е важно да имависоко ниво на компетентност, равнопоставеност и добър имидж в структурата.
Пряко в работата си съм ангажирана с контрол върху безопасността на храните.Работата ми е доста широкообхватна, но и интересна!

  Георги Илиев Илиев

Моб.: 0885 397 112
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
  Нина Стойчева Манолова

Моб.: 0894 891 176
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

"Бъди промяната, която искаш да видиш!"
Емилия Симеонова Димова
Председател на СО на КНСБ при "Напоителни системи"ЕАД клон Тополница

4400 Пазарджик
Тел. : 034/404 031/32
Моб.: 0889221661
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Интересите ми в професионален план са свързани с успешно планиране на избора на професия, кариерата и кариерното развитие. Осъзната необходимост от свобода на действие за постигане на поставената цел за успешна професионална реализация.
Като синдикалист моите интереси са да работя за защита на интересите на наемния труд преди всичко с мирни средства, в равнопоставен диалог, добронамереност и с готовност за компромиси в името на общите интереси. Нашият подход е използването на законови средства за натиск при разрешаване на конфликти. Постигане и поддържане на социален мир в предприятието чрез синдикалното представителство е моя цел.


Моето мото в работата ми на синдикалист:
Винаги давай 100% от себе си, във всяко свое начинание.
Христина Стаменова Велкова
Председател на БСС при ИАБГ

РД "Борба с градушките"
с. Бърдарски геран, общ. Бяла Слатина, обл. Враца
Тел.: 0915/98606
Моб.: 0884 047 219
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Синдикален председател в РДБГ Враца облат съм от 2015г. Председател на БСС при ИАБГ от 1 година.
В момента съм главен експерт в ИАБГ Враца област. Доверието, което са ми гласували колегите, ме прави отговорна и задължена да отстоявам техните права.

  Юлиян Велков Борисов

Моб.: 0885 775 922
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

Последователност, дипломатичност и добър тон - това ме е водило в годините на трудности и успехи. Синдикализмът е част от моя живот.

Човешките взаимоотношения са непреходни - те са приоритет в синдикалната дейност. Много любов, човешка отзивчивост и морална сила са нужни, за да живее човек с проблемите и грижите на хората, за да може да устояваш, да не се отказваш и да защитаваш интересите им.

Светла Драганова Василева
Политически съветник на ФНСЗ

1606 София
ул."Владайска" № 29
Тел.: 02 952 15 40
Моб.: 0899 104 080
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Представлява и защитава интересите на синдикалните членове от отрасъл «Земеделие», членуващи във ФНСЗ – 6000, обединени в 131 синдикални организации.

 

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности