• Федерацията на независимите синдикати от земеделието бе домакин на работна среща на социалните партньори на тема „Напредъка на социалния диалог в сектор Земеделие”, която се проведе на 8.03.2010 г. в залата на хотел „Салт Палас”, София.
 • Срещата се проведе в рамките на дългосрочна програма на Европейската федерация на синдикатите от земеделие, храни, тютюни и туризъм, EFFAT, където нашата организация е член и партньор, за укрепване на социалния диалог в сектор Земеделие в новите страни-членки. Програмата се реализира в партньорство между секторните социални партньори на европейско ниво EFFAT и GEOPA и е подкрепена от Европейската комисия и допринася за насърчаване на по-ефективен социален диалог в сектора.
 • Тази работна среща имаше за цел да направи преглед и оцени напредъка в секторния социален диалог в България в периода след 2008 г.
 • В конференция, организирана от Европейската федерация на синдикатите от земеделие, храни, тютюни и туризъм, ЕФФ АТ под надслов „Да защитим правата на командированите работници в европейското земеделие”, състояла се на 17 февруари 2011 г. в Берлин участваха Светла Василева и Валентина Васильонова от ФНСЗ и над 50 представители на синдикални организации – членки на ЕФФАТ. Те заклеймиха лошите условия на труд и живот, при които работят командированите работници, недостатъчните гаранции, предоставяни от директивата за командированите работници и оскъдното прилагане на нейните разпоредби.

 • На 18 декември се проведе първата работна среща по проект "Условия на труд и живот на сезонните работници и работниците - мигранти в селското стопанство, негативни въздействия и нелегална заетост"
 • По покана на Агросиндикат Светла Василева, председател на ФНСЗ и Валентина Васильонова, зам.председател взеха участие в XIV редовен конгрес на синдиката на работниците в агроиндустриалния комплекс на Р Македония, на който делегатите преизбраха своя председател Живко Даневски. Охрид 14.10.2010 г.
 • Участие на Светла Василева, председател на ФНСЗ и представители на секторните социални партньори - Ивайло Тодоров, секретар на АЗПБ и Петър Николов, председател на НСЗК в заключителна конференция по проект "Преструктуриране и работа в селското стопанство" на 4-5 октомври в Рим.
 • ФНСЗ бе домакин на работна среща на социалните партньори на тема: "Перспективите пред европейското земеделие – за социална справедливост и срещу несигурната работа» на 1 и 2 юли в София. Срещата бе инициирана от Европейската федерация на синдикатите от земеделие, храни, тютюни и туризъм, ЕФФАТ в рамките на актуални проекти от дневния ред на ЕФФАТ, а именно: "Ориентирано към бъдещето управление на работни места и умения в сектор Земеделие» и „Ситуацията на командированите работници в сектор Земеделие”. В срещата участваха 19 участници - представители на Министерствoто на труда и социалната политика, Министерство на Земеделието и храните, Агенцията по заетостта, Главна инспекция по труда, ръководителите на синдикатите в сектор Земеделие в България, експерти в областта на трудовоправните взаимоотношения, пазар на труда и професионалното обучение от КНСБ в България и експерти на ЕФФАТ, водещи изследването по проекта.
 • Втора работна среща на партьорите по проект "Преструктуриране и работа в селското стопанство" в гр. Грац, Австрия в периода 27 - 30 юни.
 • В периода 3-5.06.2010 г. по покана на министъра на земеделието и развитието на селските райони на държавата Израел - Шалом Симхон се осъществи посещение на д-р Мирослав Найденов, министър на Земеделието. В официалната делегация на Министерството на земеделието и храните бяха включени представители на неправителствени организации и председателя на Федерацията на независимите синдикати от земеделието - Светла Василева. Програмата включваше посещение на логистичен център за пласмент на плодове и зеленчуци, организацията за селскостопански изследвания „Волкани център", лаборатория за хранителен контрол, ветеринарни услуги и животинско здраве, оранжериен комплекс и център за органично земеделие, компания за растениевъдство и сортови семена. Проведена бе среща с министъра на земеделието и развитието на селските райони г-н Шалом Симхон, както и работна среща - дискусия с представителите на земеделските производители на Израел, представена бе презентация за органичното земеделие.Изводи от посещението: Земята и водата в Израел са национално богатство и са собственост на държавата. Управлението на земята и водата се осъществява изцяло от държавата. Провежда се добра социална политика, налице е висока доходност и се осъществява завишен контрол.
 • Участие на УС на ФНСЗ в Регинална среща на синдикатите от земеделието от Югоизточна Европа на тема: „Индустриалните отношения и социалният диалог в Югоизточна Европа” на 17-19 май в Охрид.
 • Работна среща по проект Агри - Транс, на която се провежда практически тест за съответствие на разработените от експерти изисквания за квалификацията на работниците и служителите в сектора на свиневъдството с реалните условия, 27-29 април, Дания.
 • Първа работна среща по проект "Преструктуриране и работа в селското стопанство", в който ФНСЗ е партньор на водещата организация "Индустриален синдикат - Строителство, Земеделие и околна среда", Германия, 12-14 април, Берлин
 • Информационна среща, проведена съвместно с РС на КНСБ - гр. Кърджали с над 130 земеделски производители от регион Кърджали, 26 февруари.
 • Работна среща на експерти po свиневъдство по проект AGRI-TRANS, 10 - 12 февруари, Берлин.
 • Работна среща по проект на ЕФФАТ " Идентифициране на препятствията пред мобилността на работещите в селското стопанство - проучване и разработване на алтернативи", 3 февруари, София. На въпросите на Ген. скретар на сектор Земеделие към ЕФФАТ Арн Шпаан и Секретаря на сектор Земеделие към ИГ БАУ-Германия Холгер Бартелс отговаряха представители на ФНСЗ, МЗХ, МТСП,АЗ, експерти от КНСБ и работодателски организации.
 • Работна среща на социалните партньори в сектор Земеделие от България и Белгия в Брюксел, 13 - 15 януари

 • Участие на Валентина Васильонова, зам. председател на ФНСЗ в конференция на тема "Борба с климатичните промени - сигурнни работни места", организирана от EFFAT във връзка със световната среща на върха за климата в Копенхаген, 11 декември.
 • Конференция на тема " Социалният диалог в Земеделието - достиженията на Европейското законодателство", организирана съвместно със СБАО, 27 ноември
 • Заключителна конференция по проект "Изграждане на мрежи по трудова заетост в селските райони" във Варшава, Полша, 15 - 17 ноември.
 • Среща на Комитета по управление на проект MESDA, 11-12 ноември, София.
 • Регионална среща на синдикалните активи на ФНСЗ - България, Агросиндикат - Македония и Независимите синдикати от Земеделието, храните и тютюните от Сърбия на 25 - 27 октомври в Пролом Баня, Сърбия.
 • Трети конгрес на EFFAT, 20-21 октомври, Берлин.
 • Конференция на синдикалните организации, членки на EFFAT от страните от Централна, Източна и Югоизточна Европа в сектор Земеделие, 19 октомври, Берлин.
 • Европейска конференция на тема " Предизвикателствата пред социалния диалог в сектор Земеделие в новите страни-членки и страни-кандидатки от Балканския регион" по проект MESDA на ФНСЗ, 8-9 октомври, София.
 • Годишна асамблея на ФНСЗ, 3-5 юни, Златни пясъци.
 • Среща на синдикатите от Земеделието от Източно Европейските страни, 31май-02 юни, Бърно, Чехия
 • II Работна среща по проект «Мрежи по заетост в селските райони», 18-20 май, Варна.
 • Участие на представители на ФНСЗ в Европейска конференция на тема "Поощряване на социалния диалог в новите страни членки и страни кандидатки и развиване капацитета социалните партньори от Румъния, България, Хърватия и Турция", 27-28 април, Истанбул.
 • Интервю по проект MESDA, 16 април, Скопие, Македония с представители на Агро-синдикат - Македонския синдикат от Земеделието, на работодателите и на Министерство на Земеделието.
 • Втора работна среща на Управителния комитет по проект MESDA , 14-15 април, София.
 • Генерална асамблея на сектор Земеделие и участие в семинар на тема "Сезонната работа в Европа", 30-31 март, Марсилия.
 • Първа работна среща по проект «Мрежи по заетост в селските райони», 18 - 21март, Берлин.
 • Интервю по проект MESDA, 16 март, София - Интервюто бе проведено в Министерство на Земеделието и храните с представители на министерството: г-жа Юнгарева, секретар на Отрасловия Съвет за Социален диалог в Земеделието, представители на работодателски организации /Съвет на Българските Аграрни Организации и Асоциация на земеделските производители в България / и представители на ФНСЗ по предварително подготвен въпросник от г-н Жан Пиер Клапуш, експерт от "Projectives Reseau" към EFFAT, Брюксел за състоянието на тристранния социален диалог в България.
 • Работна среща по проект „АGRI TRANS", Варшава, 16 февруари 2009 г.
 • Работна среща на партньорите по проект MESDA, 11-13 февруари.
 • Участие в Европейска конференция за сезонната работа, 14-16 януари, Берлин

 • Участие в среща с Европейския комисар Фишер Боел, 14 февруари, Брюксел
 • Участие на представители на ФНСЗ в работна среща на тема: "Интеркултурният диалог и интеркултурното учене - нерезделна част от работата на преподавателя на възрастни за изграждене на силно гражданско общество, 23-25 април, Боровец
 • Национална работна среща - Равнопоставеността на работното място в сектор земеделие, 4-6 юни 2008 г., Албена
 • Работна среща на социалните партньори в сектор Земеделие от България и Белгия по проблемите на социалния диалог в отрасъла, Брюксел, 25 -27 август 2008г
 • Европейска Кръгла Маса на тема „Равнопоставеност на работното място в сектор Земеделие" 24 -25 Септември 2008 София

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности