Effat

Европейска Федерация на синдикатите от
Хранителната промишленост, Земеделието и Туризма
https://effat.org/

 
Effat

Uniting Food, Farm and Hotel Workers World-Wide
http://www.iuf.org/

 
Effat

Конфедерация на независимите синдикати в България
http://www.knsb-bg.org

 
Effat

Фондация "Фридрих Еберт"
http://www.fes.bg/

 
Effat

Асоциация на земеделските производители в България
http://www.azpb.org/

 
BAU Werbema

Индустриален синдикат
Строителство - Земеделие -Околна среда в Германия
www.igbau.de

 
Агростар

Федерация на независимите синдикати от
Земеделието в Румъния
www.fnsadscagrostar.ro

 
Agrosindikat

Федерация на независимите синдикати от
Земеделието в Македония

 
ZZPR

Асоциация на работещите в Земеделието в Полша
www.zzpr.org.pl

 
OZPV

Земеделски синдикати в Чешката Република
www.ospzv-aso.cz

 
BAF

Българска асоциация на фермерите

 

"NN-Service" Ltd
Пълна компютърна диагностика, ремонт и
рециклиране на всички видове дизелови уредби
на леки и тежкотоварни автомобили.

 

 

Други дейности

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности