BRIGHT project Бюлетин #6 - ноември 2021

(Building RIGHTs-based and Innovative Governance for EU mobile women)
ПРОЕКТ „Подкрепа на трудовите права на мобилни работнички от ЕС“

В рамките на проект BRIGHT се организират 5 работилници за изграждане на капацитет, за да се повиши капацитетът на местните институции и да се насърчат европейските държави да приемат системи за участие в управлението (като Споразумение за сътрудничество), които позволяват включване на мобилните работнички в процеса на вземане на решения.
Работилниците имат за цел да обединят в дискусия различни заинтересовани страни, относно местния контекст на предизвикателството за приобщаване на мобилните граждани и за приемане на

 

споразумения за сътрудничество като инструменти за насърчаване на включването на мобилните граждани в селското стопанство и в други подобни сектори, като секторите за почистване и грижи.
Първите два от петте семинара за изграждане на капацитет се проведоха в България и Румъния в онлайн формат, заради пандемията от Ковид-19. Следващите работилници ще бъдат в Италия, Гърция и Испания и с тях, както и с финалната конференция ще завърши проектът BRIGHT.

Насладете се на 6-тото издание на бюлетина #BRIGHTforWomen за ноември 2021!

 

 

НОВИНИ ОТ ПРОЕКТА

 

Първият семинар за изграждане на капацитет по проект BRIGHT бе организиран в България, съвместно с ЦРУО

На 7 и 8 септември 2021г. се проведе първият от 5-те семинара за изграждане на капацитет, ръководен от Labsus и ALDA. Българският партньор в проекта приветства BRIGHT партньорите, както и представителите на неправителствени организации, асоциации и публични администрации, интересуващи се от темите, обхванати от проекта BRIGHT: участие на общностите в процеса на вземане на решения и подходи, основани на пола в изграждането на политики.

По време на първия ден Грация Мошети (от Action Aid) представи темата за овластяването на жените, експлоатирани в селското стопанство. Тя сподели своя опит в областта, натрупан по време на проекта. Labsus представи преглед на две теми: участие на гражданите в европейски контекст от законодателна гледна точка (Chiara Salati) и използвани политики и инструменти за целта (Даниела Чафи). Освен това Паскуале Бонасора направи презентация на Пакта за сътрудничество като инструмент за изграждане на съюз между работници, НПО и асоциации и публична администрация, според опита на BRIGHT.

По време на втория ден семинарът продължи със следните панелисти от България: Диана Георгиева (експерт от ЦРУО), Валентина Васильонова (заместник-председател на Федерацията на независимите синдикати в земеделието и председател на Европейската федерация на синдикатите по храните, земеделието и туризма (EFFAT)), г-жа Валя Герасимова (секретар в Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ) Монтана), Г-жа Таня Гунова (секретар в МКБТХ Пазарджик), г-жа Силва Викторова (старши експерт в Областна администрация Монтана) и г-н Румен Пецев (старши експерт в Агенция по заетостта, Бюро по труда Монтана). Лекторите обсъдиха превенцията и защитата от експоатация при вътрешноевропейската миграция, използвайки опита си на ниво политики и тяхното прилагане. Във втората част на семинара участниците бяха разделени на две групи, за да обсъдят заедно какви могат да бъдат следващите стъпки по тези въпроси. По-специално, дискусиите подчертаха, че видеоклиповете като инструменти за повишаване на осведомеността са много мощни за широко използване, както и съществуването на необходимост и желание за включване на повече публични институции.

Вторият семинар за изграждане на капацитет по проект BRIGHT бе организиран в Румъния

Вторият семинар за изграждане на капацитет в рамките на проект BRIGHT се проведе с представители от Румъния изцяло онлайн на 20 и 21 октомври 2021г. и бе куриран от CPE, Labsus, ActionAid и ALDA.

Като втори от петте семинара за изграждане на капацитет, в рамките на проекта BRIGHT, семинарът събра местни власти и неправителствени организации, които са готови да допринесат за увеличаването на общественото участие в техните общности и тези, които искат да окажат подкрепа на жени, които отиват на работа в чужбина.

Семинарът разглежда различни теми, включително: модели на инструменти за управление на общите стоки от европейски страни, модели на европейски подходи за участие на жените в местните политики, подход, използван в Италия за включване на жените мигранти, работещи в селското стопанство, в процесите на вземане на решения, добри практики на местно ниво в Румъния и България по отношение на общественото участие, превенция и защита срещу трудова експлоатация в контекста на миграцията, както и подкрепа, която местните институции и неправителствени организации могат да предоставят на работниците мигранти, преди да започнат работа в чужбина и след завръщането им.

Семинарът се проведе с участието на интересни лектори от Румъния и Италия: Ирина Сореску (от CPE Румъния); Grazia Moschetti (координатор на проекта от ActionAid Италия); Киара Салати, Даниела Чафи и Паскуале Бонасора (от Лабсус); Дан Бугариу (от Асоциация Smart City Timişoara и Alexandrina Dinga - CIVICA Association Iaşi) ; Флавий Илиони (Grupul de Inițiative Sociale LOGS); Александрина Динга (Сдружение CIVICA Iași); Мариус Даниел Бурча (ръководител на проектите за междуинституционално сътрудничество и национални превенции - Румънска национална агенция за борба с трафика на хора) ; Емилия Спуркачиу (от INCA Румъния) и Долинда Кавало (мениджър на проекта BRIGHT, от ALDA).

И в двата дни, с активното си участие, участниците дискутираха идеи, които предизвикаха разсъждения по въпросите на участието и изграждането на услуги, чувствителни към пола. По-специално, през първия ден, след презентациите на Киара Салати и Даниела Чафи от Labsus, участниците разсъждаваха по темата за участие чрез действие, за хоризонталната субсидиарности и за възможните законодателни препратки. Те също така обсъдиха концепцията за правото на грижа за общините и как гражданското общество може да изгради хибридни и споделени услуги и пространства в сътрудничество с публичната администрация. И точно това възнамерява да създаде Марчела Януци от LABSUS чрез пактовете за сътрудничество, които ще бъдат подписани в Италия. Сред действията на Пакта ще бъде създаването на Цитадела за споделяне, която ще бъде споделено пространство между асоциации и местни предприемачи, жени фермерски работници и общинска администрация с цел да им се предоставят съвместно управлявани услуги, за да се отговори за нуждите на селскостопанските работници и за разработване на предложения, съобразени с пола.

Споделената администрация, която се развива все повече и повече в Италия от около десет години, се поддържа от принципа на хоризонтална субсидиарност, който е включен в италианската конституция и не съществува в никоя друга страна. По време на семинара някои участници изразиха загриженост относно факта, че Румъния все още е в ранните си етапи по този въпрос. Диалогът, в който проектът BRIGHT дава възможност на партньорите да участват, обаче е много ценен за насърчаването на правото на общините и за размисъл как в други страни и други правни контексти можем да предложим практики и политики за тази цел.

На втория ден, след презентациите за опита от участието и борбата срещу трудовата експлоатация и трафика на хора в Румъния, дискусията продължи, за да се мисли конкретно за начините за обогатяване на пактовете за сътрудничество, които се подписват в Италия в рамките на проекта BRIGHT . Участниците работеха в групи, използвайки функциите на онлайн платформата и размишляваха върху възможни действия.

Дебатът подчерта въпроси като значението на изграждането на доверие, което е основа на сътрудничеството между гражданското общество и институциите и се нуждае от последователност и използване на подходящ език. Освен това беше подчертана основната роля на взаимоотношенията и свързването в мрежа на енергия и знание. Бе отделено специално значение на участието на децата на жените, които са неразделна част от „пътешествието“ на майките – децата, които остават и децата, които следват своите майки и които се нуждаят от подкрепа. Ето защо участието на училищата и междукултурните посредници в Пакта може да подобри тяхната ефективност. Всички тези действия могат да се обединят в рамките на Рамков пакт, който ще включва освен партньорите по проекта, възможни български и румънски институции и италианските региони на целевите територии. По този начин Пактът за сътрудничество ще бъде инструментът, който позволява, по думите на Паскуале Бонасора от Лабсус, „да се достигат големите цели с малки стъпки“.

 

Представители на български общини активно се включиха в работилница за местни политики

На 7 и 8 септември 2021г. екипът на ЦРУО съвместно с колеги от партньорските организации ALDA и LABSUS от Италия проведоха работилница за структурирането на работеща система за подкрепа на жени – сезонни работнички в чужбина. На срещата се включиха представители на местни институции от Монтана, Лом, Вълчедръм, Пазарджик и Стара Загора.

След кратко представяне на постигнатото до този момент в рамките на проекта в България и Италия, участниците се включиха активно в кръгла маса, в рамките на която представители на Федерация на независимите синдикати в земеделието, Местните комисии за борба с трафика на хора от Монтана и Пазарджик, областна администрация Монтана и Агенция по заетостта, дирекция „Бюро по труда“ – Монтана представиха постигнатото до този момент от техните организации и неизползваните още възможности най-вече в областта на превенцията.

Последвалата след това работа по групи даде възможност да се родят широк спектър от идеи и възможни решения. Сред тях, без да се търси изчерпателност бяха: картографиране на заинтересованите страни и създаване на местен експертен съвет, който да включва представители на читалищата на регионално ниво. Акцент бе поставен върху грижата за децата на родители, заминали да работят извън пределите на България - чрез редовни интернет връзки със семействата им, онлайн празнуване на празници заедно, базисни курсове за изучаване езика на приемащите страни. По-активно включване на здравните медиатори в организирането на комуникационни кампании, съвместно с местна власт и НПО също залегна като възможност, както и реинтеграция на жени, прекарали дълго време в чужбина и завръщащи се у нас.

 

Откриване на място за споделяне, наречено “Cittadella della condivisione” в Италия

“Cittadella della condivisione” в превод от италиански означава малко градче за споделяне. Това е отворено място за жени, създадено от жени. Представяхме си го като място за срещи, но и място, където да чувстваме, че правата ни са защитени. Цитаделата ще предоставя различна информация и ориентационни услуги в областта на правото, здравеопазването, работата и посредничеството за всички жени, които желаят да се възползват от това. Cittadella della condivisione отвори врати в четвъртък, 21 октомври 2021 г., с работно време от 16:00 ч. до 19:00 ч., като бюро за ориентация, популяризирано от Асоциация Cidis Onlus. Докато въведем другите услуги, посветени на нуждите на жените да се осъществят, очакваме с нетърпение да ви видим в нашия офис, разположен на площад Санта Мария ад Нивес в Скиавонеа. Ще се радваме също да изслушаме вашите идеи и нови предложения за възможни услуги, които бихте искали да намерите в това споделено пространство.

 

КАКВО НОВО?

Информационен филм в подкрепа на българки, които ще работят в чужбина

Целта на този филм е да обогати знанията на всяка жена преди да замине на работа в чужбина, за да не стане жертва на трудова или сексуална експлоатация или трафик на хора. Във филма са разказани няколко истории, вдъхновени от истински събития. Проведени са интервюта с експерти по темата. Събрани са всички необходими стъпки, които да гарантират безопасността на жените, пътуващи в чужбина. Видеото вече добива популярност в социалните мрежи и се ползва с особен интерес от Агенцията по заетостта и EURES България.

Представяне на проекта BRIGHT на онлайн конференцията на EFFAT „Сътрудничеството създава решения“

Конференцията се проведе на 23 септември т.г., а сред гостите бяха Федерико Панкалди, Европейска агенция по труда (ELA), Кристиян Брагасон, генерален секретар на EFFAT, представители на профсъюзите от изпращащите страни и представители на неправителствени организации от държавите, които приемат сезонни работници. Основният фокус на тази среща беше подобряването на условията на труд на сезонните работници и засилването на сътрудничеството между организациите на сезонните работници и синдикатите.

Валентина Васильонова, вицепрезидент на Федерацията на независимите синдикати в земеделието, представи част от дейностите по проекта BRIGHT, реализиран в България, като добър пример за сътрудничество между заинтересованите страни. Тя показа информационните брошури и филм, които бяха направени по проекта. Васильонова обясни и каква е ролята на местните трудови медиатори, обучени в рамките на проекта и важността да се достигне до всеки един човек, който планира да работи в чужбина. Дори и до онези, които са представители на най-маргинализираните групи в България.

 

„Права през всички сезони“ – стартира кампания за сезонните работници

Всяка година до 850 000 граждани на ЕС работят на сезонна работа в друга държава от ЕС. Сезонните работници, наети през граница, имат широк набор от права, но предвид временния характер на тяхната работа, те са по-уязвими към несигурни условия на живот и работа. Пандемията Covid-19 влоши условията за сезонните работници и ги изложи на повишен риск за здравето.

За да повиши осведомеността на сезонните работници и наемащите ги работодатели относно съществуващите права, задължения и консултантски услуги, Европейският орган по труда стартира информационна кампания „Права през всички сезони“, в партньорство с Европейската комисия, мрежата EURES, Европейската Платформа за справяне с недекларирания труд, страни от ЕС и социални партньори.

За да научите повече за кампанията #Rights4AllSeasons, вижте тук:

"BRIGHT лидери на Венецианското биенале"

3 ноември 2021 г., Италиански павилион

 

ВДЪХНОВЕТЕ СЕ

 

„Справяне с недекларирана сезонна работа“ - игра, стартирана от Европейския орган по труда

Недекларираният труд излага работниците на множество рискове, подхранва нелоялната конкуренция и подкопава публичните финанси. Играта, наречена „Справяне с недекларирания сезонен труд“, има за цел да повиши осведомеността и да илюстрира какво може да се случи при ангажиране с недеклариран труд, практика, която сама по себе си е незаконна, но остава предизвикателство в целия ЕС.

Играта има за цел да създаде интерактивно изживяване за играчите, за да демонстрира как декларираната работа е от полза за всички нас. Играчите могат да избират свой собствен герой, да вземат решения и да създават своя собствена история.

Тя е създадена като част от кампанията Права през всички сезони, насочена към сезонните работници, стартирана от Европейския орган по труда, заедно с Европейската платформа за справяне с недекларирания труд.

 

ЗА ПАРТНЬОРИТЕ

Кои са CREA?

CREA е водеща италианска изследователска организация, посветена на веригите за доставки на селскостопански храни. Тя работи като юридическо лице от публичното право и е под надзора на Министерството на земеделието, храните и горите (Mipaaf). CREA е създадена през 2015 г. от сливането на CRA (Съвет за земеделски изследвания) и INEA (Национален институт по икономика на селското стопанство), две институции, действащи в цялата страна от средата на миналия век. Новата организация предвижда 12 изследователски центъра (6 свързани със специфични вериги на доставки и 6, посветени на хоризонтални теми), които образуват капилярна мрежа от структури в цялата страна. Реформата на институцията позволи да се рационализират финансовите и кадрови ресурси, формирайки критичната маса, необходима за постигане на авангардни резултати от научни изследвания.

Каква е мисията на CREA?

Нашата научна дейност обхваща темите за селскостопанските култури, животновъдството, рибарството, горското стопанство, агропромишлеността, науката за храните и социалната икономика.

По-специално, Изследователският център за селскостопански политики и биоикономика (CREA PB) разработва когнитивни и интерпретативни анализи на икономическата и социалната динамика, свързани със секторите на селското стопанство, горите и рибарството. Основната институционална дейност е анализ на тенденциите в агрохранителната система, задълбочен анализ на сектора и анализ на функционирането на веригите за доставки. Целта на тези дейности е провеждане на изследвания, свързани с промените в качеството на продуктите и производствените процеси; качествена конкуренция срещу ценова конкуренция на италианските продукти, заетост, миграция и ново предприемачество.

С кои свои постижения CREA се гордее най-много?

Сред всички изследователски дейности, които провежда, CREA PB се гордее особено с Проучването на чуждестранните работници в селското стопанство. От 80-те години на миналия век Центърът провежда проучване за ангажираността на чуждестранните работници в селското стопанство. Проектът продължава дейност, стартирана въз основа на интуицията на Силвана Солиньо, лице за контакт на регионалния офис на Апулия. Изследването има за цел да задоволи информационните нужди, свързани със сложното и развиващо се явление. Това проучване се актуализира ежегодно, благодарение на присъствието и постоянното ангажиране на изследователите на CREA в различни регионални територии. Това позволи изграждането на мрежа за консолидирани взаимоотношения, способна да обедини наличната статистическа информация и административни данни с интервюта, направени с хора от производствения сектор, в институционален контекст и от Третия сектор. През последните години CREA PB засили интереса си към анализиране на въпросите, свързани с пола в света на селскостопанската работа, както в италиански, така и в чуждестранен контекст.

Register to our newsletter to be updated on the project

Follow #BRIGHTforWomen on the social media

 

Contact us Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

This newsletter has been produced with the financial assistance of the European Union under the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme. The contents of it are the sole responsibility of the consortium of BRIGHT and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

Update the preferred language: English - Italiano - Română - Български

Unsubscribe from BRIGHT Newsletter

Gestione newsletter by VOXmail

BG05SFOP001-2.025-0166-С01

ХХ Редовен конгрес на ФНСЗ

Кампания МИСЛИ ЗЕЛЕНО! Земята го заслужава!

Недекларираният труд в земеделието - мит или реалност

Проект RAISE UP

VS/2013/001/0407

VS/2012/003/0305

Семинари и обучения

ФНСЗ работи по годишна програма за обучение по актуални теми, която е на разположение на заинтересованите синдикални активисти

Вижте предстоящите обучения

Сфери на дейност

Да си част от тази организация е въпрос на гражданска позиция и отговорност.

Ако се хващаш на работа в чужбина...

Провери за нередности